MS SQL Server

www.altova.com Imprimir este apartado Página anterior Subir un nivel Página siguiente

Inicio >  Anexos > Tipos de datos en esquemas XML generados a partir de BD >

MS SQL Server

Cuando se genera un esquema XML a partir de una base de datos MS SQL Server, los tipos de datos MS SQL Server se convierten en tipos de datos XML Schema tal y como muestra la tabla que aparece a continuación:

 

Tipo de datos MS SQL Server

Tipo de datos XML Schema

uniqueidentifier

xs:ID

char

xs:string

nchar

xs:string

varchar

xs:string

nvarchar

xs:string

text

xs:string

ntext

xs:string

sysname

xs:string

bit

xs:boolean

real

xs:float

float

xs:double

decimal

xs:decimal

money

xs:decimal

smallmoney

xs:decimal

datetime

xs:dateTime

smalldatetime

xs:dateTime

binary

xs:base64Binary

varbinary

xs:base64Binary

image

xs:base64Binary

integer

xs:integer

smallint

xs:short

bigint

xs:long

tinyint

xs:byte

 

 


© 2019 Altova GmbH