Please enable JavaScript to view this site.

Altova XMLSpy 2020 Enterprise Edition

See also

 

Method: SetFocus (pFocusData as XMLData)

 

Description

Sets the focus to the element pFocusData in the grid view.

© 2019 Altova GmbH